MSDS(Material Safety Data Sheet) ya da dilimizdeki karşılığı ile Malzeme Güvenlik Bilgi Formu; bir madde/karışımın içerik verilerinden yola  çıkarak, madde/karışıma maruz kalınmasının fiziksel olarak ya da sağlığa veya çevreye etkileri, acil durum prosedürleri, madde/karışımın   kullanımı, depolanması, bertarafı ve taşınması hakkında değerlendirmeler kapsamında kullanıcılara ayrıntılı bilgi sağlayan teknik bir dökümandır.   Güvenlik Bilgi Formları Türkiye’de 13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin   Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmaktadır.
 
 Bir madde/karışım aşağıdaki şartları sağladığı takdirde tedarikçi firma alıcı firmaya ilgili yönetmelik çerçevesinde hazırlanmış bir güvenlik bilgi formu   temin eder:
 a) Maddenin ya da karışımın 11/12/2013 tarihli ve 28848 sayılı Yönetmelik uyarınca zararlı olarak sınıflandırma kriterlerini karşılaması durumunda.
 b) Maddenin ya da karışımın kalıcı, biyobirikimli ve toksik ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli olması durumunda.
 Karışımın, Maddelerin ve Karışımların SEA uyarınca zararlı olarak sınıflandırma kriterlerine uymaması fakat;
 a) Gaz halinde olmayan karışımlar için tekil konsantrasyon ağırlıkça ≥ %1 ve gaz halindeki karışımlar için hacimce ≥ %0,2 olan, insan sağlığı ya da   çevre için zararlı en az bir madde içermesi,
 b) Gaz halinde olmayan karışımlar için tekil konsantrasyonu ağırlıkça ≥ %0,1 olan, ek- 2’de belirlenen kriterler doğrultusunda kalıcı, biyobirikimli ve   toksik ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli olan en az bir madde içermesi,
 c) Mesleki maruz kalma sınır değeri olan bir madde içermesi, durumlarının en az birinde tedarikçi istek üzerine yönetmelik uyarınca hazırlanmış   güvenlik bilgi formunu alıcıya sunar.
 
 Güvenlik bilgi formları, belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmiş sertifika sahibi kişilerce Türkçe olarak hazırlanır. 
 İthalatçı firmalar, ithal edilen madde ve karışımların güvenlik bilgi formlarını aynı niteliğe sahip kişilere hazırlatmalıdır.

 Güvenlik Bilgi Formları GBF Hazırlama sertifikasına sahip kişilerce, değişen şartlarda ve düzenlemelerde revize edilebilir. Geçerli sertifikasyona   sahip olmayan kişilerce hazırlanan ya da revize edilen güvenlik bilgi formları geçerli değildir.
 

 Bekk Danışmanlık bünyesinde TSE tarafından belgelendirilen Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği ve Türk   Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, belirlenen şartlara göre sertifikalandırılmış, TÜRKAK tarafından uluslararası standartlarda akredite edilmiş   Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı belgeli uzmanlar bulunmaktadır.

 İŞGÜM Kontrol Belgesi başvurusunda bulunacak firmaların, başvurularında gerekli olan Güvenlik Bilgi Formları (GBF/MSDS/SDS)   tarafımızca mevzuata uygun ve bakanlığın talep ettiği formatta hazırlanır ve onaylanır. Belgeleriniz işlem sonunda hazırlayıcı sertifikası ile   birlikte tarafınıza iletilecektir.

  Bekk Danışmanlık olarak EU 2015/830 yönetmeliği çerçevesinde AB uyumlu olarak da tüm dillerde MSDS düzenleyebilmekteyiz.

 
 Düzenlediğimiz örnek belgeleri incelemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


  info@bekkdanismanlik.com