31 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28807 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: HAVA AROMATİZE EDİCİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; hava aromatize edici ürünlerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermesinin engellenmesini, topluma güvenli ve kaliteli şekilde ulaşmasını teminen piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa yapılacak bildirimin usul ve esaslarını, ürüne ait teknik dosyada bulunacak bilgi ve belgeleri ve bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminin esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; ortama hoş koku vermek ve ortamın kokusunu değiştirmek amacıyla kullanılan bütün müstahzar ve maddelerin üreticilerini kapsar.

(2) 24/3/2005 tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik Kanunu kapsamına giren ürünler bu Tebliğ kapsamında değildir. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen; a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını, b) Formül: Ürünü oluşturan kimyasal maddelerin ağırlıkça veya hacimce yüzde miktarının ± 10 toleransla belirtilmesini, c) Hava aromatize edici ürünler: Aktif maddesi esans olan itici gazlı, mekanik veya materyale emdirilmiş olarak ortama güzel koku yayan ürünleri, 1) Alkol bazlı hava aromatize edici ürünler: Aktif madde olan esansın alkolde çözünmesiyle elde edilen ürünleri, 2) Su bazlı hava aromatize edici ürünler:


Aktif madde olan esansın alkol dışındaki çözücülerle çözülerek su ile seyreltilmesiyle elde edilen ürünleri, 3) Materyale emdirilmiş ürünler: Esansın kağıt, plastik, talaş, kurutulmuş çiçek, tütsü ve benzeri materyale emdirilmesi ile elde edilen ürünleri, ç) İtici gaz: Ürünün ortama püskürtülmesine yarayan basınçla sıvılaştırılmış bütan, propan, izobütan karışımlarıile benzer nitelikteki gazları, d) İl müdürlüğü: Bakanlık ticaret il müdürlüklerini, e) Teknik dosya: Üretici bilgileri ile ürüne ait bilgi ve belgeleri, f) Üretici: Hava aromatize edici ürünleri imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak sureti ile kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi, üreticinin Türkiye dışında olması halindeüretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı, ayrıca ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleriürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi, g) Yetkili laboratuvar: Ürün analizlerinin yapılacağı Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarları ifade eder. Kullanımına müsaade edilmeyen maddeler MADDE 5 – (1) Ürünlerde, 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan BazıTehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik ile yasaklanmış olan maddeler kullanılamaz. Bildirim MADDE 6 – (1) Hava aromatize edici ürünlerin üreticileri Bakanlığa bildirimde bulunmak zorundadır. (2) Söz konusu hava aromatize edici ürünlerin ithalatı sırasında Gümrük İdarelerince bu bildirimlere ilişkin herhangi bir belge aranmaz. Bildirim usulü MADDE 7 – (1) Üreticiler bir sefere mahsus olmak üzere, ek-1/A ya da ek-1/B’de yer alan Bildirim Formunu doldurarak ve piyasaya arz edilmek üzere hazırlanmış her ürün çeşidine ait etiket örneklerini ve 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış ürünlere ait güvenlik bilgi formlarını elektronik ortamda (PDF/resim) hazırlayarak Bakanlığa bildirimde bulunmak zorundadır. Bu formun birörneği üretici tarafından muhafaza edilir. Bildirimde bulunan üreticilere, Bakanlık tarafından kayıt numarası verilir. Değişiklik MADDE 8 – (1) Üreticiler, bildirimde veya etiket bilgilerinde yer alan hususlardan bir veya birkaçının değişmesi halinde bu değişiklikleri piyasaya sürmeden önce Bakanlığa bildirmek zorundadırlar. Etiketleme MADDE 9 – (1) Etiketlerde; a) Üretici adı ve adresi, b) Üretim yeri adresi, c) Varsa fason üretici adı ve adresi, ç) Ürünün ticari adı, d) Amaçlanan kullanım alanları, e) Ürünün formülünü oluşturan maddeleri (yüzde oranlarına bakılmaksızın kimyasal isimleri ve CAS numarasıile) ve 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirlenecek tehlike sembolleri, tehlike ibareleri ve güvenlik uyarıları, f) Kullanım talimatı, g) Nominal dolum miktarı, ğ) İmal tarihi, son kullanma tarihi, seri ve parti numarası, bulunması zorunludur. (2) Etiketlerde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklamlarında kullanılan metin, isimler, ticari marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikler varmış gibi kullanılamaz ve bu yönde imada bulunulamaz. a) Uyarı olarak; 1) “Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.”, 2) “Çocuklardan uzak tutunuz.”, 3) “Hamilelerin, bebeklerin ve solunum sistemi hastalığı olan kişilerin bulunduğu ortamlarda kullanmayınız.”, 4) “Gıda maddelerinden uzak tutunuz.”, 5) “Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.”, 6) “Alerjiye sebebiyet verebilir.”, ifadeleri yer alır. (3) İtici gaz içeren ürünler için 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aerosol Kaplar Yönetmeliğine uygun olması zorunludur.


Mesul müdür MADDE 10 – (1) Üretim yerinde kimya veya sağlık alanında en az lisans eğitimi almış olanlar mesul müdür olarak görevlendirilir. Mesul müdürün görevden ayrılması durumunda yedi gün içinde yeni bir mesul müdür görevlendirilir. (2) Mesul müdür görevlendirilmesi, üreticinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Ambalajlama MADDE 11 – (1) Ambalajlar; 4/8/2010 tarihli ve 27662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır AmbalajlıMamullerin Nominal Dolum Miktarı ile İlgili Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik (2007/45/AT), 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olmak zorundadır. Teknik dosya ve üretim yeri nitelikleri MADDE 12 – (1) Gerekli durumlarda il müdürlüğü veya Bakanlık tarafından incelenmek üzere üreticiler ek-3’te yer alan bilgileri içeren teknik dosyayı hazır bulundurmak zorundadır. Ayrıca üreticiler üretim yerinde bulunması gereken ek-2’de belirtilen şartları sağlamak zorundadır. Denetim MADDE 13 – (1) Hava aromatize edici ürünlerin denetimi, 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında yapılır. Piyasa gözetimi ve denetimi veya şikayet üzerine alınan numunelerin analizleri yetkili laboratuvarda yaptırılır. Yasaklar MADDE 14 – (1) Hava aromatize edici ürünler Bakanlığa bildirimde bulunulmadan piyasaya arz edilemez. (2) Bu Tebliğde belirtilen kurallara aykırı üretim ve satış ile basın, yayın, broşür dağıtma gibi yollarla tüketicileri yanıltıcı reklam ve herhangi bir şekilde aslına uygun olmayan tanıtım yapılması yasaktır. Yaptırımlar MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde belirtilen hükümlere aykırı davranan veya faaliyet gösterenler hakkında,23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.


Önceki iş ve işlemlerin geçerliliği GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Sağlık Bakanlığınca ya da Türkiye Halk Sağılığı Kurumunca yapılan iş ve tesis edilen işlemler geçerlidir. (2) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce alınan Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu, Üretim Yeri Uygunluk Raporu yerine geçer. Yürürlük MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.