Hava aromatize edici ürün bilgi ve teknik dosyası

31 Ekim 2013 PERŞEMBE                         Sayı : 28807

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

HAVA AROMATİZE EDİCİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA

GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

Hava Aromatize Edici Ürünlerin Teknik Dosyasında Bulunması Gereken Bilgiler

Ürün bilgi ve teknik dosyasında yer alması gereken bilgi ve belgeler:

(1) - Formül: Ürün formülasyonunu oluşturan kimyasal maddelerin ağırlıkça yüzde miktarı (% 10 min. max sınırları) ile formülasyonu oluşturan kimyasalların formül içerisinde bulunuş nedenleri,

(2) - Spesifikasyonları: Bitmiş ürün spesifikasyonları ve etken madde Güvenlik Bilgi Formu (GBF). Ürünün etiketinde ürünün kullanım amacı ile ilgili bir iddia varsa bu iddiayı açıklayan bağımsız bilimsel kuruluşlardan alınmış bilimsel nitelikteki testler, raporlar ve görüşler,

(3) - Esans Uygunluk Belgesi (IFRA/Üretici Firma): Kullanılan koku verici maddelerin uluslararası normlara uygun olduğuna dair belgenin sureti ile birlikte tercümesi,

(4) - Etiket örneği,

(5) - Bitmiş ürüne ait analiz sertifikası,

(6) - İmalat yerine ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Ruhsatta faaliyet konusu belirtilir.),

(7) - Mesul müdür diploma fotokopisi,

(8) - Mesul müdür sözleşmesi: İmalathane sahibi ile imalathanenin mesul müdürü olarak görev yapan kişi arasında yapılan anlaşmanın onaylı bir sureti,

(9)- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

(10) - Türk Patent Enstitüsünden alınacak marka tescil belgesi veya marka tescil belgesinin başvurusunun fotokopisi,

(11) - Ürün değerlendirme raporu: Üretim yeri değerlendirme raporu Bakanlık/il müdürlüğü elemanlarınca üretim yerinin ek-2’ye göre tetkiki yapılarak düzenlenecek rapor,

(12) - Sağlık ve serbest satış sertifikası: Ürünün menşe ülkesinde aynı kullanım amacı için izinli veya satışının serbest olduğuna ilişkin menşe ülkenin izin vermeye yetkili kuruluşunca düzenlenmiş belgenin orijinali (tarihi bir yıldan eski olmayacak ve elçilik onaylı) ve noter onaylı tercümesi(Yetkili kuruluşların listesi Bakanlık resmi internet sitesinde yayınlanır.)

 (13) - Fason üretim yaptıracak firma veya şahıs ile üretimi yapacak firma veya şahıs arasında noter huzurunda yapılacak yazılı anlaşmaya aşağıdaki hususlar eklenir:

a) Üretilecek ürünün toplam miktarı ve ambalaj sayısı,

b) Anlaşmanın geçerlilik süresi.

 

Not:Bakanlık tarafından yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin dışında gerekli görülmesi halinde üretici firma/mesul müdür onaylı ek bilgi ve belge talep edilebilir.