31 Ekim 2013 PERŞEMBE                                                     Sayı : 28807

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN

YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ

Deterjan ve Yüzey Aktif Maddeler Ürün Bilgi ve Teknik Dosyası

Ürün bilgi ve teknik dosyasında yer alması gereken bilgi ve belgeler:

  1. Bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulduğunu gösteren bildirimbelgesi,
  2. İmalatçı firma tarafından beyan edilen formülde yer alan yüzey aktif maddelerin biyolojik parçalanabilirlik oranlarını gösteren belge veyaBakanlık tarafından istenmesi halinde biyolojik parçalanabilirlik oranlarını gösteren belgenin ilgili Bakanlık yetkilisine gönderileceğini taahhüt eden, formülde yer alan yüzey aktif maddelerin imalatçısı tarafından verilmiş taahhütname,
  3. Bitmiş ürün spesifikasyonu,
  4. Hammaddelere ait güvenlik bilgi formu,
  5. Ürün formülasyonunu oluşturan kimyasal maddelerin ±%5 ağırlık arasında olmak üzere yüzde miktarı ile formülasyonu oluşturan kimyasalların formül içerisinde bulunuş nedenleri,
  6. Piyasaya arz edilen ürünün etiketi/ambalajı üzerinde ve ticari reklam veya ilanında yer alan somut iddiaları bilimsel nitelikte çalışmalarla ispatlayan belgeler,
  7. Ürüne ilişkin orijinal etiket örneği,
  8. İthal ürünler için Serbest Satış Sertifikası.

 

Not–Bakanlık yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin dışında gerekli görülmesi halinde mesul müdür/ithalatçı firma onaylı ek bilgi ve belge talep edebilir.